www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Część teoretyczna

Część teoretycznaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Kataliza przeniesienia międzyfazowego – wiadomości podstawowe


Reakcje cykloalkilowania fenyloacetonitrylu


Reakcje alkilowania fenyloacetylenu


Kondensacja Darzens’a halogenoestrów


Reakcje karbenów


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.