www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » spis treści

Wykorzystanie wodorotlenku potasu i cezu w reakcjach prowadzonych w układach dwufazowych1. Cel pracy2. Część teoretyczna

 2.1. Kataliza przeniesienia międzyfazowego – wiadomości podstawowe

 2.2. Reakcje cykloalkilowania fenyloacetonitrylu

 2.3. Reakcje alkilowania fenyloacetylenu

 2.4. Kondensacja Darzens’a halogenoestrów

 2.5. Reakcje karbenów3. Wyniki własne

 3.1. Cykloalkilowanie fenyloacetonitrylu

 3.2. Badania alkilowania fenyloacetylenu

 3.3. Kondensacja Darzens’a chlorooctanu t-butylu ze związkami karbonylowymi

 3.4. Addycja karbenów do cykloheksenu4. Część doświadczalna

 4.1. Ogólna metoda otrzymywania 1-cyjano-1-fenylocykloalkanów

 4.2. Reakcje alkilowania fenyloacetylenu

 4.3. Kondensacja Darzens’a

 4.4. Otrzymywanie 7,7-dihalobicyklo[4.1.0]heptanów5. Streszczenie pracy6. Literatura cytowana

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.