www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Część doświadczalna » Ogólna metoda otrzymywania 1-cyjano-1-fenylocykloalkanów

Ogólna metoda otrzymywania 1-cyjano-1-fenylocykloalkanów

Trójszyjną okrągłodenną kolbę poj. 25 ml zaopatrzoną w mieszadło mechaniczne, chłodnicę zwrotną oraz termometr, umieszczono w czaszy grzejnej. Do kolby dodano kolejno 0.879 g (7.5 mmola) fenyloacetonitrylu, 1,ω-dihaloalkanu (ilość podano w Tabeli 15), 0.121 g (0.375 mmola) TBAB oraz 14 ml benzenu. Włączono mieszanie i dodano monohydrat wodorotlenku cezu (ilość podana w Tabeli 15). Czynność dodawania należy wykonać szybko, gdyż CsOH·H2O jest higroskopijny. Reakcje prowadzono w temp. 80°C kontrolując ich postęp za pomocą chromatografii gazowej1 (GC). Gdy jeden z substratów zanikał, reakcje przerywano (czasy reakcji podano w Tabeli 15), do mieszaniny reakcyjnej dodano 15 ml wody, całość przeniesiono do rozdzielacza i rozdzielono fazy. Fazę wodną ekstrahowano benzenem (3x10 ml), połączone fazy organiczne przemyto rozcieńczonym kwasem solnym (1:10), solanką oraz wodą. i wysuszono bezwodnym MgSO4. Po odfiltrowaniu środka suszącego przesącz zatężono na wyparce i produkt destylowano na aparacie Kugel-Rohra. Otrzymany 1-cyjano-1-fenylocykloalkan analizowano metodą GC (wydajność i czystość produktów podano w Tabeli 15).

Tabela 15


1,2-dichloroetan 1,2-dibromoetan 1,3-dichloropropan 1,3-dibromopropan
m [g] 1.113 1.550 1.017 1.665
n [mmol] 11.25 8.25 9.0 8.25
CsOH·H2O m [g] 6.297 6.297 5.038 6.297
n [mmol] 37.5 37.5 30.0 37.5
Czas [godz.] 3.0 4.0 1.5 0.75
Produkt [%] 61 68 65 74
Czystość [%] 91 88 97 93


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.