www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Wyniki własne » Cykloalkilowanie fenyloacetonitrylu

Cykloalkilowanie fenyloacetonitrylu

W oparciu o dane literaturowe21,22 postanowiłem przeprowadzić reakcje cykloalkilowania FAN wobec CsOH w benzenie a jako katalizator użyć TBAB w ilości 5% molowych w stosunku do fenyloacetonitrylu. Zamierzałem nie tylko sprawdzić możliwość zastosowania CsOH w warunkach PTC, chciałem także przekonać się czy użycie tak mocnej zasady pozwoli na wydajne alkilowanie FAN dihaloalkanami. Oczekiwałem, że reakcja będzie przebiegała według następującego równania:

Reakcja fenyloacetonitrylu z 1,2-dichloroetanem

Próby otrzymania 1-cyjano-1-fenylocyklopropanu (1) rozpocząłem od sprawdzenia możliwości użycia 1,2-dichloroetanu. Reagenty oraz zasadę użyłem w następującym stosunku molowym: FAN/ 1,2-dichloroetan/ CsOH·H2O - 1:1.05:4. Jako katalizator użyłem TBAB w ilości 5% molowych w stosunku do FAN. Reakcję przeprowadziłem w temp. pokojowej, a jej przebieg kontrolowałem przez analizę pobieranych próbek metodą chromatografii gazowej (GC). Ponieważ po 6 godz. mieszania w temp. pokojowej nie pojawiły się inne sygnały niż substratów kontynuowałem reakcję w temp. 50°C. Metodą GC stwierdziłem, że w mieszaninie zaczęły pojawiać się nowe związki. Reakcję prowadziłem przez 7 godz.. Kontynuowanie procesu nie prowadziło do wzrostu zawartości produktu w mieszaninie reakcyjnej. Stwierdziłem, że w mieszaninie znajdowało się 25% 1-cyjano-1-fenylocyklopropanu (1), 61% nie przereagowanego FAN, a także trzy związki o czasach retencji: 6.2, 11.3, 14.1 min. Wynik tej reakcji był mało satysfakcjonujący, dlatego przeprowadziłem ją w innych warunkach (Tabela 3).

Tabela 3

Lp. Stosunek molowy FAN/ / CsOH·H2O Temp. [°C] Czas [godz.] Skład mieszaniny wg GC [%]
Produkt 1 FAN Inne
1 1: 1.05: 4 tpok. + 50 6.0 + 7.0 25 61 14
2 1: 1.05: 5 80 2.0 82 13 5
3 1: 1.5: 5 80 4.0 98 0 2
4a 1: 1.5:5 80 3.0 87 (61b) 7 4
5c 1: 1.5:5 80 3.0 0 36 64

a) reakcja przeprowadzona w powiększonej skali

b) wydajność produktu 1

c) reakcja prowadzona bez katalizatora (TBAB)

Najlepszy wynik osiągnąłem w doświadczeniu Lp. 3 (Tabela 3). Ponieważ próby optymalizacji prowadziłem w bardzo małej skali (2-3 mmole), powtórzyłem reakcję w warunkach optymalnych w większej skali. Wyniki reakcji odbiegały nieco od poprzednich. Po zakończeniu procesu mieszaninę przerobiłem w standardowy sposób a produkt wyizolowałem przez destylację. Otrzymałem 1-cyjano-1-fenylocyklopropan (1) z wydajnością 61% o czystości 96%.

Ponieważ udało mi się otrzymać oczekiwany produkt z dobrą wydajnością spróbowałem przeprowadzić reakcję bez katalizatora przeniesienia międzyfazowego. Użyłem FAN, dichloroetan i CsOH·H2O w stosunku molowym 1:1.2:4. Reakcję prowadziłem w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika (80°C) przez 3 godz. Niestety, mieszanina reakcyjna nie zawierała produktu 1.

Reakcja fenyloacetonitrylu z 1,2-dibromoetanem

W przypadku tej reakcji zdecydowałem się na użycie 5-krotnego molowego nadmiaru CsOH·H2O, w celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu jonów Brˉ. 1,2-Dibromoetan stosowałem w ilości 1.05 w stosunku do fenyloacetonitrylu, a katalizator TBAB 5% molowych w stosunku do FAN. Reakcję prowadziłem w temp. pokojowej przez 8 godz. W mieszaninie zidentyfikowałem na podstawie GC: 7% FAN, 67% produktu 1 oraz 26% produktów ubocznych (czasy retencji: 9.2, 11.2, 14.1 min.). Spróbowałem uzyskać lepszy wynik zwiększając nadmiar 1,2-dibromoetanu oraz prowadząc reakcję w temp. 80°C. Po upływie 3.25 godz. zawartość cyklopropanu 1 w mieszaninie reakcyjnej wynosiła 96% (wg GC). Powtórzyłem reakcję w większej skali. Po przerobieniu mieszaniny otrzymałem produkt z wydajnością 68% o czystości 88%.

Tak jak w poprzednim doświadczeniu spróbowałem tą samą metodą otrzymać 1-cyjano-1-fenylocyklopropan (1) bez udziału katalizatora. Ku memu zaskoczeniu, w reakcji tej zaczął pojawiać się produkt 1. Po 3 godz. zawartość produktu 1 w mieszaninie reakcyjnej wynosiła 35%. Jednak dalsze prowadzenie reakcji nie zwiększyło tej ilości. W Tabeli 4 zestawiłem warunki przeprowadzonych reakcji.

Tabela 4

Lp. Stosunek molowy FAN/ / CsOH·H2O Temp. [°C] Czas [godz.] Skład mieszaniny wg GC [%]
Produkt 1 FAN Inne
1 1: 1.05: 5 tpok 8.0 67 7 26
2 1: 1.1: 5 80 3.25 96 4 0
3a 1: 1.1: 5 80 4.0 96 (68b) 2 2
4c 1: 1.1: 5 80 3.0 35 63 37

a) reakcja przeprowadzona w powiększonej skali

b) wydajność produktu 1

c) reakcja prowadzona bez katalizatora (TBAB)

Reakcja fenyloacetonitrylu z 1,3-dichloropropanem

Tak jak poprzednio nadmiar molowy 1,3-dichloropropanu wynosił 1.05, nadmiar molowy CsOH·H2O był 4-krotny, zaś TBAB użyłem w ilości 5% molowych. Reakcję prowadziłem w temp. 50°C i po upływie 4.25 godz. zawartość 1-cyjano-1-fenylocyklobutanu (2) wynosiła 65%, a nie przereagowanego FAN 6%. W mieszaninie reakcyjnej znajdowały się także produkty uboczne (czasy retencji: 5.4 i 14.2 min.). Następną reakcję prowadziłem w temp. 80°C. Reakcja przebiegała bardzo szybko, ponieważ po 1 godz. zawartość produktu 2 w mieszaninie wynosiła 81%. Zwiększając nadmiar molowy 1,3-dichloropropanu do 1.2 w stosunku do FAN udało mi się zwiększyć stopień przereagowania do 84%. Natomiast prowadząc reakcję w obecności 5-krotnego molowego nadmiaru CsOH·H2O udało mi się zwiększyć ten stopień do 88%. Warunki prowadzenia powyższych reakcji zestawiłem w Tabeli 5.

Tabela 5

Lp. Stosunek molowy FAN/ / CsOH·H2O Temp. [°C] Czas [godz.] Skład mieszaniny wg GC [%]
Produkt 2 FAN Inne
1 1: 1.05: 4 50 4.25 65 6 29
2 1: 1.05: 4 80 1.0 81 7 12
3 1: 1.2: 4 80 1.0 84 10 6
4 1: 1.2: 5 80 1.0 88 2 10
5a 1: 1.2: 4 80 1.5 90 (65b) 0 10
6c 1: 1.2: 4 80 4.0 0 0 100

a) reakcja przeprowadzona w powiększonej skali

b) wydajność produktu 2

c) reakcja prowadzona bez katalizatora (TBAB)

Chociaż w doświadczeniu L.p. 4 zaobserwowałem największy stopień przereagowania substratów, do zbadania wydajności wykorzystałem reakcję z doświadczenia L.p. 3. W tych warunkach zawartość produktu 2 była nieco niższa, ale prowadziłem reakcję z mniejszą ilością zasady.

W Tabeli 5 zamieściłem również wynik reakcji bez użycia katalizatora TBAB. W tym przypadku, tak jak w reakcji FAN z 1,2-dichloroetanem, nie zauważyłem pojawienia się produktu cykloalkilowania.

Reakcja fenyloacetonitrylu z 1,3-dibromopropropanem

Badanie rozpocząłem od przeprowadzenia reakcji w temperaturze pokojowej, używając substraty w stosunku molowym: FAN/ 1,3-dibromopropan/ CsOH·H2O – 1 : 1.05 : 5 i jak zwykle TBAB, 5% molowych w stosunku do FAN. Wynik reakcji po 4 godz. okazał się zaskakująco dobry, bowiem w mieszaninie reakcyjnej znajdowało się aż 92% 1-cyjano-1-fenylocyklobutanu (2), tylko 2% FAN i 6% produktów ubocznych (czasy retencji: 4.4, 5.4, 9.5 min.). W kolejnym wariancie postanowiłem zwiększyć ilość 1,3-dibromopropanu do 1.1 mola względem FAN oraz podwyższyć temp. do 80°C. W takich warunkach już po 45 min. reakcja przebiegła praktycznie ilościowo, a zawartość pochodnej cyklobutanu 2 wynosiła 96%. Wyniki przeprowadzonych reakcji są zbliżone ale czas drugiego doświadczenia jest ponad 4-krotnie krótszy.

Reakcję w tych warunkach powtórzyłem bez katalizatora. Proces trwał 4 godz., a zawartość cyklobutanu 2 w mieszaninie reakcyjnej wynosiła 69%. W Tabeli 6 zestawiłem warunki oraz wyniki przeprowadzonych reakcji.

Tabela 6

Lp. Stosunek molowy FAN/ / CsOH·H2O Temp. [°C] Czas [godz.] Skład mieszaniny wg GC [%]
Produkt 2 FAN Inne
1 1: 1.05: 5 tpok. 4.0 92 1 7
2 1: 1.1: 5 80 0.75 96 0 4
3a 1: 1.1: 5 80 0.75 96 (74b) 0 4
4c 1: 1.1: 5 80 4.0 69 0 31

a) reakcja przeprowadzona w powiększonej skali

b) wydajność produktu 2

c) reakcja prowadzona bez katalizatora (TBAB)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.