www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Część teoretyczna » Kondensacja Darzens’a halogenoestrów

Kondensacja Darzens’a halogenoestrów

Kondensacja Darzens’a w środowisku bezwodnym

Kondensacja Darzens’a wykorzystywana jest często w syntezie organicznej. Przy pisaniu tej pracy w dużej mierze opierałem się na artykule przeglądowym49 oraz nowszej literaturze.

W niniejszej pracy badałem kondensację Darzens’a chlorooctanu t-butylu ze związkami karbonylowymi, dlatego opisałem tę kondensację z udziałem α-halogenoestrów.

W reakcja Darzens’a α-halogenoestrów z aldehydami lub ketonami powstają α,β-epoksy estry (estry glicydowe). Najczęściej używany czynnikiem kondensującym jest EtONa lub NaNH2.

Estry glicydowe są interesujące głównie dlatego, że mogą być przekształcane w aldehydy i ketony o przedłużonym łańcuchu.

Pierwszą syntezę estru glicydowego przeprowadził Erlenmeyer50 otrzymując ester etylowy kwasu β-fenylo-α,β-epoksypropionowego z benzaldehydu i chlorooctanu etylu w obecności Na. Jednak nazwa reakcji pochodzi od nazwiska chemika francuskiego Darzensa, który przeprowadził serie doświadczeń z chlorooctanem etylu oraz ketonami alifatycznymi i aryloalifatycznymi w obecności EtONa.51-62 Claisen63 stwierdził, że czynnikiem kondensującym może być NaNH2.

Darzens64-66 w kolejnych próbach przeprowadził kondensacje w nieco odmiennych warunkach. W obecności amalgamatu magnezu powstawał β-hydroksy-α-chloroester, który następnie w obecności EtONa został przekształcony w ester glicydowy. Reakcja ta biegnie z udziałem anionu enolanowego generowanego z α-chlorowcoestru.

Powstawanie estru glicydowego w wyniku kondensacji Darzens’a wymaga obecności zasady, która deprotonuje C-H kwas, jakim jest np. chlorooctan etylu. W wyniku ataku zasady na atom wodoru powstaje α-halokarboanion, który atakuje karbonylowy atom węgla aldehydu lub ketonu. Powstały karboanion halohydryny przekształca się nieodwracalnie w ester glicydowy.

Z wielu typów zbadanych aldehydów i ketonów tylko formaldehyd,53 aldehydy alifatyczne53 i kilka ketonów terpenowych53 nie dało dobrych wyników. Aldehydy aromatyczne zawierające podstawniki alkilowe, alkoksylowe czy halogenowe dają produkty z dobra wydajnością. Tak samo jest w przypadku ketonów alifatycznych, wliczając w to ketony metylowe, cykliczne, α,β-nienasycone czy ketony arylowe i arylowoalkilowe.

Poza α-chloroestrami kondensację Darzens’a prowadzono z α-bromo i α-jodoestrami uzyskując stosunkowo dobre wyniki w reakcjach z α-bromoestrami.67-70

Przeprowadzono reakcję izobutyrofenonu kolejno z chloro, bromo i jodooctanem etylu. W przypadku reakcji z chlorooctanem etylu powstawał β-fenylo-β-izopropylo-α,β-epoksypropionian etylu, w reakcji z jodooctanem etylu powstawał produkt alkilowania, ketoester. Gdy reakcja była prowadzona z bromooctanem etylu powstawała mieszanina tych dwóch produktów.71

Kondensacja Darzens’a zwykle prowadzona jest w temp. 5-10°C, w atmosferze gazu obojętnego. Temperatura reakcji wzrasta gdy dodawany jest czynnik kondensujący. Przeważnie stosowany jest nadmiar C-H kwasu oraz zasady względem związku karbonylowego. W niektórych reakcjach poza estrem glicydowym powstają inne produkty, jak α-ketoestry, α,β-nienasycone estry, a także produkty autokondensacji związków karbonylowych72 i halogenoestrów.73 Jako zasadę najczęściej stosuje się EtONa lub NaNH2,74-77 rzadziej prowadzi się reakcje wobec NaH lub t-BuOK. Czasem reakcja jest prowadzona w obecności Na w obojętnym rozpuszczalniku.78

Wpływ rozpuszczalnika na wydajność nie jest dokładnie przebadany. Lepszą wydajność uzyskano w kondensacji cykloheksanonu z α-chloropropionianem etylu bez rozpuszczalnika niż w Et2O, benzenie czy mieszaninie benzen – frakcja heksanowa.79 Natomiast w reakcji, w której stosowano metaliczny Na rekomendowano użycie aromatycznego węglowodoru. Powstały NaCl tworzy koloidalną warstwę i nie osadza się na Na, co nie powoduje spadku aktywności metalu.78

W Tabeli 7 zestawiłem przegląd otrzymywanych estrów glicydowych. Typowa procedura otrzymywania tych estrów polega na dodaniu czynnika kondensującego do ochłodzonej mieszaniny aldehydu lub ketonu oraz chloroestru w rozpuszczalniku lub bez rozpuszczalnika.

Tabela 7

Zasadaa

Wydajność [%]


Literatura


R1 R2 R3 R4
H H CH3 C2H5 A 20-30 53
CH3 H CH3 C2H5 A 20-30 53
CH3 CH3 H C2H5 A 60 51
CH3 CH3 H C2H5 B 59b, 47c 63, 93
CH3 CH3 H C2H5 C 53 93
CH3 CH3 H C4H9CH(Et)CH2 A 46 87
CH3 CH3 C10H21 C2H5 A 70 62
C2H5 H H C2H5 A 20-30 53
C2H5 CH3 H C2H5 A 56 76
C2H5 CH3 H C2H5 B 34 101
C2H5 C2H5 H C2H5 B 50 63
C3H7 CH3 H C2H5 B 50 63
i-C3H7 H H C2H5 E 76 81
i-C4H9 H CH3 C2H5 A 20-30 53
C5H11 H H C2H5 E 45 81
C6H13 CH3 H C2H5 C 41 92
C7H15 CH3 H C2H5 A 60-63 51
C9H19 CH3 H C2H5 A 60-63 51, 97
i-Pr(CH2)3CH (Me)(CH2)3 CH3 H C2H5 C 69 89
C4H7 CH3 H C2H5 A 58d 82
C6H11 CH3 H C2H5 A 30e, 45f 90, 91
C4H3O H H C2H5 A 96 80
C4H3O H CH3 C2H5 A 50, 73g 53, 67
PhCH2 CH3 H C2H5 A 60-63 51
Ph H H CH3 A 54 84
Ph H H C2H5 A 50 53
Ph H H C2H5 B 25 63
Ph H H C2H5 D 68 57
Ph H H C2H5 E 70 81
Ph H CH3 C2H5 A 50, 71 53, 84
Ph H C2H5 C3H7 A 67 87
Ph CH3 H CH3 A 70 86
Ph CH3 H C2H5 A 60-64 51,88
Ph CH3 H C2H5 B 64 89
Ph CH3 H C2H5 D 82 57
Ph CH3 H C2H5 E 76 81
Ph CH3 CH3 C2H5 A 35 84
Ph C2H5 H C2H5 A 42 77
Ph C2H5 H i-C3H7 A 58 87
Ph C3H7 H C2H5 A 60-63 51
Ph Ph H C2H5 A 75h 93,75,98
4-ClC6H4 H H C2H5 C 66 78
2-ClC6H4 H CH3 CH3 A 70 67
4-CH3C6H4 H CH3 C2H5 A 56 94
4-i-C3H7C6H4 H CH3 C2H5 A 40 96
2-CH3OC6H4 H CH3 CH3 A 75 67
3-CH3OC6H4 H CH3 CH3 A 82 67
4-CH3OC6H4 H C2H5 CH3 A 72 67
4-CH3OC6H4 H i-C3H7 CH3 A 70g 67
3,4-(CH2O2)C6H3 H CH3 C2H5 A 48g 93
(CH3O)2C6H3 H CH3 CH3 A 70 67
4-CH3C6H4 CH3 H i-C3H7 A 47 67
4-C2H5C6H4 CH3 H C2H5 A 60-63 51
i-C4H9C6H4 CH3 H C2H5 A 60-63 51
1-C10H7 CH3 H C2H5 A 45 56
CH3OC10H6 C2H5 CH3 C2H5 D 71 57
(CH2)4 H C2H5 A 41 83
(CH2)4 CH3 C2H5 A 35 85
(CH2)5 H C2H5 A 65, 68h 53, 85
(CH2)5 H C2H5 E 76, 90 81, 99
(CH2)5 H t-C4H9 D 82 57
(CH2)5 CH3 CH3 A 85 84
(CH2)5 CH3 C2H5 D 86 57
(CH2)5 CH3 t-C4H9 D 64 57
(CH2)2CHCH3(CH2)2 CH3 CH3 A 60 87
CH2CH(Ph)(CH2)3 CH3 C2H5 D 70 57
CH2CH(Ph)(CH2) CH3 t-C4H9 D 61 57
CHCH2N(CH3)2(CH2)4 H C2H5 A 43-58 86
HN(C(CH3)2CH2)2 H C2H5 E 74 81

a) czynniki kondensujące to: A- alkoholan sodu odpowiadający grupie alkilowej w halogenoestrze, B- NaNH2,

C- Na, D -t-BuOK w t-BuOH lub benzenie, E- NaH w acetonitrylu lub cykloheksanie

b) produkt zanieczyszczony był chloroestrem i chloroamidem

c) wydajność liczona była względem chloroestru

d) zastosowano mieszaninę estru etylowego i metylowego

e) reakcję prowadzono bez rozpuszczalnika

f) jako rozpuszczalnika użyto frakcję heksanu (Twrz. 100-120ºC)

g) użyto α-bromoester

h) reakcje prowadzono w temp. -80ºC bez rozpuszczalnika

Ponadto przeprowadzono reakcje bromooctanu metylu z różnymi związkami karbonylowymi. Reakcje prowadzano wobec diisopropyloamidku litu (LDA) i InCl3 w THF (Tabela 8).69

Tabela 8

R1 R2 Wydajność [%]
Ph H 80
Ph CH3 27
C7H15 H 49
trans-PhCH=CH H 23

W kolejnym artykule opisano wyniki reakcji związków karbonylowych z bromooctanem etylu i α-bromomaślanem etylu. Reakcje prowadzono w obecności LiN(SiMe3)2 w THF w temp. 70°C przez 2 godz. Wyniki reakcji zamieściłem w Tabeli 9.70

Tabela 9

R1 R2 R3 Wydajność [%]
CH3 H C2H5 82
C2H5 H C2H5 83
i-C3H7 H C2H5 85
Ph H C2H5 86
CH3 CH3 C2H5 81
CH3 H H 73
C2H5 H H 72
(CH2)5 H 83

Kondensacja Darzens’a α-halogenoestrów w warunkach PTC

Kondensację Darzens’a w warunkach PTC chlorooctanu etylu z benzaldehydem prowadzono w układzie ciało stałe - ciecz, gdzie jako zasadę stosowano stały, bezwodny K2CO3 a jako katalizatora eter koronowy 18-k-6. Wydajność otrzymanego estru etylowego kwasu 2-fenyloglicydowego wynosiła 72%.102

Następnie optymalizowano powyższą reakcję, zmieniając rodzaj i ilość katalizatora, temp., nadmiar chlorooctanu etylu, nadmiar zasady, czas i ilość rozpuszczalnika.103 Stwierdzono, iż najlepszym katalizatorem tej reakcji jest 18-k-6, a pozostałe katalizatory użyte w badaniach można uszeregować względem zmniejszającej się aktywności: eter dicykloheksylo-18-korona-6 (DC-18-k-6) > eter dibenzo-18-korona-6 (DB-18-k-6) > Bu4P+Brˉ > PhCH2N+Et3Brˉ. Optymalna temp. reakcji została określona na 130°C.

Badano wpływ kilkunastu katalizatorów na przebieg kondensacji Darzens’a chlorooctanu etylu z benzaldehydem.104 Reakcję prowadzono z 5-krotnym molowym nadmiarem chlorooctanu etylu względem benzaldehydu, katalizatorem w ilości 1% molowego oraz 2-krotnym molowym nadmiarem K2CO3. Reakcje prowadzono w chlorobenzenie w temp. 132°C przez 4 godz (Tabela 10).

Tabela 10

Katalizator Wydajność
Bez katalizatora 22±16
PhN+Me3Cl- 12±1
B-15-k-5a 35±10
DB-18-k-6 25±10
18-k-6 35±4
TEBA 40±3
[(Me2N)3P=N=P(NMe2)3BF4 46±5
N+Me4Br- 82±7
PhCH2N+Me3Br- 69±5
Ph(CH2)2N+Me3Br- 70±6
Ph(CH2)3N+Me3Br- 92±4
Aliquat 336 48±1
{[(Me2N)3P=N]3PCl}PF6 52±5
As+Ph4Br- 93±1
N+Et4Br- 86±6
N+Bu4Br- 93±3
N+Hep4Br- 86±7
N+Oct4Br- 94±3

a) eter benzo-15-korona-5

Na szczególną uwagę zasługuje publikacja d’Incan i Seyden-Penne,105 w której opisano kondensację estru t-butylowego kwasu chlorooctowego i α-chloropropionowego z benzaldehydem, prowadzoną w obecności 50% aq. roztworu NaOH i równomolowej ilości TBAB w CH2Cl2. Reakcje prowadzono w temp. 45°C, z chlorooctanem t-butylu przez 30 min. a z α-chloropropionianem t-butylu przez 3 godz. We wszystkich reakcjach w nadmiarze powstawał izomer Z, natomiast brak informacji o wydajności otrzymanych produktów.

Badano także reakcję estru etylowego kwasu chloro- i bromooctowego oraz chlorooctanu t-butylu z akroleiną i innymi α,β-nienasyconymi związkami karbonylowymi w obecności 9.5 N aq. roztworu NaOH, 5% molowych TEBA w CH2Cl2, w atmosferze azotu, lecz nie otrzymano żadnych produktów.106 Takie wyniki reakcji tłumaczono zmniejszoną elektrofilowością atomu węgla grupy karbonylowej.

W Tabeli 11 zebrałem dane literaturowe dotyczące kondensacji Darzens’a α-halogenoestrów prowadzonych w warunkach PTC.

Tabela 11

α-halogeno ester Związek

karbonylowy

Kat. Ilość

kat.

[%]

Zasada Rozpuszcz. Temp.

[°C]

Czas

[min.]

Lit.
ClCH2CO2Et Benzaldehyd 18-K-6 1 K2CO3st. bez rozpuszcz. 130 10 102
ClCH2CO2Et Benzaldehyd kilka kat.a 1 K2CO3st. o-ksylen 130 do 360 103
ClCH2CO2Et Benzaldehyd kilka kat.b 1 K2CO3st. PhCl 132 240 104
ClCH2CO2Et

BrCH2CO2Et

ClCH2CO2But

β,γ-nienasycone aldehydy i ketony TEBA 0,1 NaOHaq. CH2Cl2 0

tpok.

60

120

106
ClCH2CO2But

CH3CH(Cl)CO2But

Benzaldehyd TEBAB 100 50% NaOH CH2Cl2 45 30 105

a) badano wpływ następujących katalizatorów: 18-k-6, DB-18-k-6 I DC-18-k-6 oraz dwóch soli oniowych:

Bu4P+Brˉ i TBAB. Przeprowadzono także reakcję bez katalizatora

b) badano wpływ Ph4As+Brˉ i kilku eterów koronowych

Badano wpływ rozpuszczalnika, temp. i obecności katalizatora na przebieg kondensacji Darzens’a chlorooctanu t-butylu z benzaldehydem (Tabela 12). Badano także wpływ podstawników obecnych w pierścieniu aromatycznym benzaldehydu na przebieg tej kondensacji (Tabela 13).107

Tabela 12

Zasada Katalizator Rozpuszczalnik Temp. [°C] Czas [godz.] Wydajność estru t-butylowego kwasu β-fenyloglicydowego [%]
50%aq.NaOH TEBA CH2Cl2 10-15 1 64
50%aq.NaOH - CH2Cl2 10-15 2 25
50%aq.NaOH TEBA - 10-15 1 26
50%aq.NaOH TEBA Benzen 10-15 1 63
50%aq.NaOH TEBA DMSO 10-15 1 3
NaOHst. TEBA CH2Cl2 -10 1 59

Tabela 13

R Wydajność estru t-butylowego kwasu β-aryloglicydowego [%]
H 64
2-F 70
4-Cl 51
2-Cl 63
2-Me 73
3-Me 75
4-MeO 80


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.